Nijkamp Advocatuur

Privacystatement
Nijkamp advocatuur

Nijkamp advocatuur vindt de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Wij streven dan ook naar een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens en naar transparante en duidelijke informatieverschaffing hierover.

Nijkamp advocatuur verzamelt diverse (persoons)gegevens bij haar dienstverlening. Nijkamp advocatuur verwerkt de persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening  Gegevensbescherming. Voorop staat dat Nijkamp advocatuur behoorlijk en zorgvuldig omgaat met de privacy bij haar dienstverlening.

Dit Privacystatement beschrijft het beleid dat Nijkamp advocatuur hanteert met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van persoonsgegevens (hierna: “Privacystatement”). Het is mogelijk dat in dit Privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Wij raden u dan ook aan om de website regelmatig te raadplegen voor de meest recente versie van dit Privacystatement.

Dit Privacy Statement is van toepassing op:

 1. potentiële cliënten, cliënten en relaties van Nijkamp advocatuur;
 2. leveranciers van Nijkamp advocatuur.

Algemeen:

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar, indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu, vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

 1. Potentiële cliënten, cliënten en relaties van Nijkamp advocatuur

1.1.      Waarom worden persoonsgegevens gebruikt?

Nijkamp advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de juridische dienstverlening.

1.2.      Welke persoonsgegevens worden gebruikt?

Nijkamp advocatuur zal slechts die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening. Nijkamp advocatuur verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens die worden verkregen tijdens uw bezoek aan de website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak door een advocaat;
 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;
 • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

Persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals zakelijke social media platforms:

 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media platforms zoals LinkedIn;
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Kadaster;
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

1.3.     Waarvoor worden persoonsgegevens gebruikt?

Nijkamp advocatuur gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven tot het leveren van een juridische dienst:

Indien u een zaak in behandeling geeft aan Nijkamp advocatuur, worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, afhankelijk van de aard van de zaak. Ook worden uw gegevens gebruikt voor het declareren van de verleende diensten.

Het onderhouden van contact met u:

Uw contactgegevens worden bijgehouden in het klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan Nijkamp advocatuur hebt gevraagd.

1.4.     Bewaartermijn

Nijkamp advocatuur zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te verwerken waarvoor uw gegevens worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij Nijkamp advocatuur op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 1. Leveranciers van Nijkamp advocatuur

2.1.      Waarom worden persoonsgegevens gebruikt?

Indien Nijkamp advocatuur een zakelijke relatie aangaat met een leverancier die aan ons goederen en diensten levert ten behoeve van de bedrijfsvoering, kunnen daarbij persoonsgegevens worden verwerkt.

2.2.     Welke persoonsgegevens worden gebruikt?

De volgende persoonsgegevens zullen worden verwerkt:

 • NAW-gegevens en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens en het bankrekeningnummer van de betrokken leverancier;
 • gegevens met het oog op het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;
 • gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 • gegevens voor het onderhouden van contacten met leveranciers;
 • andere dan de hierboven bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

2.3.    Waarvoor worden persoonsgegevens gebruikt?

Nijkamp advocatuur gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • het verwerken van facturen en het doen van betalingen;
 • het onderhouden van het zakelijk netwerk van Nijkamp advocatuur;
 • het plaatsen van bestellingen;
 • het onderhouden van contacten door de relatieverantwoordelijke met de leverancier;
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

2.4.     Grondslag

Nijkamp advocatuur verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst met leveranciers;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • een gerechtvaardigd belang;

2.5.     Bewaartermijn

De persoonsgegevens of gegevensdragers waarop persoonsgegevens staan, die Nijkamp advocatuur nodig heeft om als organisatie aan haar wettelijke administratieplicht te voldoen, zoals facturen, bewaren wij gedurende uiterlijk twee jaar na beëindiging van de relatie met de leverancier, tenzij  sprake is van een langere wettelijke bewaartermijn, zoals zeven jaar voor de financiële administratie.

 1. Persoonsgegevens delen met derden?

Nijkamp advocatuur zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of voor de in deze Privacystatement opgesomde doeleinden. Ook zou Nijkamp advocatuur uw persoonsgegevens kunnen delen met derden, indien wij op grond van een wettelijke verplichting gehouden zijn persoonsgegevens door te geven aan daartoe bevoegde instanties.

 1. Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nijkamp advocatuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Nijkamp advocatuur een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben te sturen, naar u of een andere – door u genoemde – organisatie.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt overdragen, wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met Nieske Nijkamp. Dit kan op de volgende manieren:

 • per brief via het op de website genoemde adres (zie contactgegevens);
 • per e-mail via nieske@nijkampadvocauur.nl;
 • telefonisch via het telefoonnummer 024-663 02 20.

Nijkamp advocatuur streeft ernaar zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek te reageren.

Als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact opnemen met Nieske Nijkamp. Zij helpt u graag met het vinden van een oplossing. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Beveiliging

Nijkamp advocatuur doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen om zo onrechtmatig gebruik zoals onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of verlies tegen te gaan. Nijkamp advocatuur doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

 1. Veranderingen

Nijkamp advocatuur kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te vinden op de website www.nijkampadvocatuur.nl.

 1. Toepasselijk recht

Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacystatement is Nederlands recht van toepassing.

Nijmegen, 5 januari 2024