Nijkamp Advocatuur

De transitievergoeding terugvorderen als het bedrijf wordt gesloten. Kan dat?

Ja, in sommige gevallen is dat een optie als u een kleine ondernemer bent en met het bedrijf stopt wegens pensioen of overlijden van de werkgever. De optie bestaat niet zomaar bij ‘gewone’ reorganisaties zoals die momenteel op grote schaal plaatsvinden vanwege Covid-19 en de gevolgen die dat virus heeft voor veel bedrijven.

Op 10 november 2020 liet Minister Koolmees in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de regeling die voorziet in het vragen van compensatie voor betaalde transitievergoedingen als het bedrijf stopt door ziekte van de werkgever nog niet met ingang van 1 januari 2021 in werking kan treden. Over uitwerking van die regeling bestaat nog te veel discussie.

Wanneer kan een transitievergoeding worden teruggevraagd bij het UWV?

Sinds 1 juli 2015 moet een werkgever de transitievergoeding betalen wanneer hij op zijn initiatief de arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigt. Ook bij ontslag met wederzijds goedvinden wordt meestal een ontslagvergoeding betaald. In twee situaties kan compensatie door het UWV plaatsvinden van de ontslag- of transitievergoeding die een werkgever betaalt:

  1. Als de werkgever de werknemer na twee jaar ziekte ontslaat.
  2. Bij ontslag dat plaatsvindt bij kleine werkgevers met minder dan 25 werknemers als de onderneming wordt beëindigd wegens pensioen of overlijden van de werkgever en de werkgever als gevolg daarvan al zijn werknemers moet ontslaan.

Bent u werkgever? Controleer dan of u van de compensatieregeling kunt profiteren. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor compensatie van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging zijn:

  • Voor in ieder geval één werknemer heeft het UWV toestemming gegeven om de arbeidsovereenkomst op te zeggen door (voorgenomen) bedrijfsbeëindiging. Als het UWV hiervoor geen toestemming heeft gegeven, moet de arbeidsovereenkomst zijn ontbonden door de kantonrechter.
  • De arbeidsovereenkomst van één of meer werknemers is beëindigd, omdat de arbeidsplaats van de werknemer is vervallen door het beëindigen van de onderneming door pensioen of overlijden van de werkgever. Bij pensioen geldt dat de werkgever de AOW-leeftijd heeft bereikt of bereikt binnen 6 maanden na het indienen van het verzoek om toestemming bij het UWV voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst. Bij overlijden geldt dat de erfgenamen of medewerkgevers binnen 12 maanden na overlijden van de werkgever een verzoek moeten hebben gedaan bij het UWV om toestemming voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst.
  • Het bedrijf had gemiddeld niet meer dan 24 werknemers in dienst in het jaar vóórdat de ontslagvergunning bij het UWV voor één of meer werknemers wordt aangevraagd.
  • De bruto transitievergoeding is betaald aan de werknemer(s) op of na 1 januari 2021.
  • De transitievergoeding is betaald binnen 9 maanden na de datum van de ontslagvergunning of de datum waarop de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden.

Vanaf 1 januari 2021 opent het UWV een digitaal werkgeversportal. Via een digitaal formulier kan compensatie worden aangevraagd. Om het formulier te kunnen invullen, heeft u in ieder geval eHerkenning en een actief KvK-nummer nodig. Daarnaast moet u kunnen aantonen dat u aan de hiervoor genoemde eisen heeft voldaan.

Bent u werknemer? Laat de overeenkomst met vertrekregeling die aan u wordt voorgelegd even controleren voordat u uw handtekening zet. Als de overeenkomst aan de belangrijkste voorwaarden voldoet, komt uw recht op een WW-uitkering niet zomaar in gevaar. Controleer daarnaast ook of de vergoeding op de juiste manier is berekend. Die heeft u nodig om de inkomensachteruitgang waar u meestal bij ontslag mee te maken krijgt op te vangen.